منشور اخلاقی

 

تعهد کامل به اصول و مقررات جاری کارفرمایان و نظارت دقیق بر حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان و رعایت اصول

امانتداری ، دقت ، نظم و سرعت

در پیگیری امور محول از جانب کارفرما با مد نظر قراردادن شئون و جایگاه مشتری .