خدمات حقوقی

  • پیگیري و وصول مطالبات معوق بانکها ، موسسات اعتباري و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
  • مشاوره در تمامی امور حقوقی و کیفری ، ثبتی ، خانواده توسط وکلای پایه یک دادگستری
  • پذیرش نمایندگی مؤسسات مالی و اعتباري، بانکها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در پیگیري و وصول مطالبات
  • ….