هیات عامل

مدیر عامل 
عبدالوهاب محمدی
تلفن: ۷۷۵۰۷۵۳۵
نمابر: ۷۷۵۰۷۵۳۵