گروه مشتریان ما

در بحث وصول مطالبات بانکی :

بانک قرض الحسنه مهر ایران :

 • مدیریت امور شعب استان تهران
 • مدیریت امور شعب استان گیلان
 • مدیریت امور شعب استان مازندران
 • مدیریت امور شعب استان قم
 • مدیریت امور شعب استان البرز
 • مدیریت امور شعب استان خوزستان
 • مدیریت امور شعب استان خراسان رضوی
 • مدیریت امور شعب استان فارس

بانک مسکن :

 • مدیریت امور شعب شرق تهران
 • مدیریت امور شعب غرب تهران
 • مدیریت امور شعب استان گیلان
 • مدیریت امور شعب استان مازندران
 • مدیریت امور شعب استان خراسان رضوی
 • مدیریت امور شعب استان خوزستان
 • مدیریت امور شعب استان همدان
 •  مدیریت امور شعب استان فارس

بانک سپه :

 • مدیریت امور شعب استان مازندران
 • مدیریت امور شعب استان گیلان

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور

بانک کشاورزی :

 • مدیریت امور شعب استان مازندران
 • مدیریت امور شعب استان تهران
 • مدیریت امور شعب استان گیلان

در بحث تامین نیروی انسانی :

 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان گیلان
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان مازندران
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان خراسان رضوی
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان کرمان
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان حراسان جنوبی
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان قزوین
 •  مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان سمنان