گروه مشتریان ما

در بحث وصول مطالبات بانکی :

بانک قرض الحسنه مهر ایران :

 • مدیریت امور شعب استان تهران
 • مدیریت امور شعب استان گیلان
 • مدیریت امور شعب استان مازندران
 • مدیریت امور شعب استان قم
 • مدیریت امور شعب استان البرز
 • مدیریت امور شعب استان خوزستان
 • مدیریت امور شعب استان خراسان رضوی
 • مدیریت امور شعب استان فارس
 • مدیریت امور شعب استان زنجان
 • مدیریت امور شعب استان قزوین
 • مدیریت امور شعب استان همدان

بانک مسکن :

 • مدیریت امور شعب شرق تهران
 • مدیریت امور شعب غرب تهران
 • مدیریت امور شعب استان گیلان
 • مدیریت امور شعب استان مازندران
 • مدیریت امور شعب استان خراسان رضوی
 • مدیریت امور شعب استان خوزستان
 • مدیریت امور شعب استان همدان
 •  مدیریت امور شعب استان فارس
 • مدیریت امور شعب استان بوشهر

بانک سپه :

 • مدیریت امور شعب استان مازندران
 • مدیریت امور شعب استان گیلان

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور

بانک کشاورزی :

 • مدیریت امور شعب استان مازندران
 • مدیریت امور شعب استان تهران
 • مدیریت امور شعب استان گیلان

در بحث تامین نیروی انسانی :

 • ستاد ( اداره کل پشتیبانی ) بانک قرض الحسنه مهر ایران
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان گیلان
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان مازندران
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان خراسان رضوی
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان کرمان
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان خراسان جنوبی
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان قزوین
 •  مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان سمنان
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان خراسان شمالی
 • مدیریت امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان فارس